Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-04-25 Lượt xem:3775 Level:(1)

Basic English Grammar (1)

1.The pencils and paper ......... on your desk.

to be

is

are

be

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác