Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-05-17 Lượt xem:40640 Level:(22)

Question Tags (22)

2.Sarah: 'You're being very rude!'

Paul: '......... '

Oh I have, have I?

I am, you think?

Oh I am, am I?

Oh it is, is it?

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác