Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-01-15 Lượt xem:40449 Level:(2)

Start vs. Begin (2)

2.My car very rarely ......... first time when the weather is really cold.

begins

beginning

starting

starts

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác