Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-01-11 Lượt xem:40723 Level:(9)

Lesson 553 – Toeic Test Vocabulary (9)

9) n. act of repairing; renewal; act of restoring to good condition

banquet

harness

renovation

underline

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác