Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-06-28 Lượt xem:40525 Level:(3)

Lesson 543 – Toeic Test Vocabulary (3)

3) n. state of having committed a crime or offense; culpability; feeling of having done something wrong

mend

vending machine

period

guilt

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác