Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-11-13 Lượt xem:40915 Level:(9)

Lesson 517 – Toeic Test Vocabulary (9)

9) v. to incorporate; to take in; to absorb

survive

assimilate

adjust

budge

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác