Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-03-21 Lượt xem:37070 Level:(9)

Lesson 321 – Toeic Test Vocabulary (9)

9) v. to establish; to start; to found; to being; to raise

pleasure

conduct

set up

collate

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác