Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-03-18 Lượt xem:40357 Level:(10)

Lesson 245 – Toeic Test Vocabulary (10)

10) v. to arrange in a line; to arrange in a row; to grade; to classify; to assign a rank

transfer

download

process

rank

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác