Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-01-23 Lượt xem:3042 Level:(2)

Lesson 176 – Toeic Test Vocabulary (2)

2) v. proceed

to eat or drink; to use up; to destroy

to reveal; to uncover; to disclose

to arrange in groups; to classify; to sort; to structure

to continue; to carry on; to advance; to progress; to move forward

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác