Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-11-11 Lượt xem:2984 Level:(2)

Lesson 175 – Toeic Test Vocabulary (2)

2) v. to lessen; to diminish; to decrease

reiterate

reply

book

reduce

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác