Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2008-07-11 Lượt xem:3585 Level:(3)

Lesson 175 – Toeic Test Vocabulary (3)

3) v. to continue

forecast

continue

get on with

switch

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác