Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-01-23 Lượt xem:2990 Level:(1)

Lesson 174 – Toeic Test Vocabulary (1)

1) adj. beneficial

doubtful; not reliable; ambiguous

external; of the outdoors; from the outdoors; maximal

flat, level; even

advantageous; pleasurable; enjoyable

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác