Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2011-10-11 Lượt xem:3009 Level:(4)

Lesson 174 – Toeic Test Vocabulary (4)

4) adj. ordinary

active; attentive

double; identical; matching

regular; common

physical; done using human skill or force

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác