Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2009-09-19 Lượt xem:3062 Level:(9)

Lesson 174 – Toeic Test Vocabulary (9)

8) adj. elementary

present; opposite of absent; accompanying

arbitrary; fickle; flexibl

basic; fundamental

extra; supplemental

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác