Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2012-04-26 Lượt xem:2969 Level:(1)

Lesson 173 – Toeic Test Vocabulary (1)

1) adj. occurring at fixed intervals; normal; usual; ordinary; common

comprehensive

concrete

secret

regular

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác