Ôn thi Online

Cập nhật ngày:2013-04-11 Lượt xem:37138 Level:(4)

Lesson 120 – Toeic Test Vocabulary (4)

4) n. emergency

one of the two periods of an academic year (usually 15-18 weeks)

sudden need demanding immediate action

check

variety; difference; unlikeness

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Bài tập khác