Ôn thi Online

Thành viên HoNguyenGiaBao

Danh sách bài tập đã lưu của HoNguyenGiaBao

0
phiếu
1đáp án
1

tính độ che phủ rừng

Cho bảng số liệu sau:
Diện tích rừng nước ta các năm

Tính độ che phủ rừng của nước ta trong các năm nêu trên (lấy diện tích nước ta làm tròn là 33 triệu ha). Nhận xét về sự biến động độ che phủ rừng của nước ta trong thời gian trên.
1.Tính độ che phủ rừng của nước ta: Độ che phủ rừng được tính bằng:
( Diện tích rừng/ diện tích tự nhiên cả nước) x 100 (đơn vị là %)