Ôn thi Online

Thành viên Thanhhaiho

Danh sách bài tập đã lưu của Thanhhaiho

0
phiếu
1đáp án
1

Bài tập về sóng điện từ

Cho một sóng điện từ có tần số f = 2 MHz. Sóng điện từ này thuộc dải
A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng trung