Ôn thi Online

Thành viên duongmantuyen

Danh sách bài tập đã lưu của duongmantuyen

0
phiếu
1đáp án
1

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?

0
phiếu
1đáp án
1

động năng của vật

Chọn câu trả lời sai:
A.Động năng là đại lượng vô hướng. B.Động năng luôn luôn dương.
C.Động năng có tính tương đối. D.Động năng tỉ lệ nghịch với bình phương vận tốc.