Ôn thi Online

Thành viên hanajang

Danh sách bài tập đã lưu của hanajang

0
phiếu
1đáp án
1

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực

Theo chiều kinh tuyến, địa hình Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực?
a. 1 khu vực c. 3 khu vực
b. 2 khu vực d. 4 khu vực.