Ôn thi Online

Thành viên hieubqt

Danh sách bài tập đã lưu của hieubqt

0
phiếu
1đáp án
1

Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng : D1 : , D2 :Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của