Ôn thi Online

Thành viên hluongle

Danh sách bài tập đã lưu của hluongle

0
phiếu
1đáp án
1

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn

a.So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
b.Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.