Ôn thi Online

Thành viên ledinhlong

Danh sách bài tập đã lưu của ledinhlong

0
phiếu
1đáp án
1

bài tập về rượu

Trung hoà 5,4 gam X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH và C6H5COOH cần dung Vml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,94 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị V là
A. 670 B. 700 C. 900 D. 350