Ôn thi Online

Thành viên longdao22

Danh sách bài tập đã lưu của longdao22

0
phiếu
1đáp án
1

Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ cho họ đường cong có phương trình . Tìm tất cả các giá trị của để là đường tròn. Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn khi thay đổi.. Cho . Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ từ điểm đến
0
phiếu
1đáp án
1

Tìm quỹ tích tâm của đường tròn

Trong mặt phẳng hệ tọa độ trực chuẩn cho họ đường tròn . Tìm quỹ tích tâm của đường tròn . Cho và điểm . Viết phương trình tiếp tuyến của kẻ từ .