Ôn thi Online

Thành viên mizia

Danh sách bài tập đã lưu của mizia

0
phiếu
1đáp án
1

Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng

Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ
A: Sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu
B: Các màu xuất hiện dần từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn
C: Vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu
D: Hoàn toàn không thay đổi