Ôn thi Online

Thành viên ngocanh03102002

Danh sách bài tập đã lưu của ngocanh03102002

0
phiếu
1đáp án
1

Trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh

Câu 1. a)Tại sao nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp cao hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím? (1đ)
b)Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu? (1đ)
Câu 2.Tại sao nói trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? (1đ)