Ôn thi Online

Thành viên quynhmai1502

Danh sách bài tập đã lưu của quynhmai1502

0
phiếu
1đáp án
1

Bài tập về CO2

Sục 8960 ml CO2 ( đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 2M. Số gam muối thu được là

A. 16,8 gam. B. 21,2 gam. C. 38 gam. D. 33,6 gam.