Ôn thi Online

Thành viên taoyeumaynhucho

Danh sách bài tập đã lưu của taoyeumaynhucho

0
phiếu
0đáp án
1

Cơ quan sinh sản của rêu

Cơ quan sinh sản của rêu là:
a. bào tử c. Túi bào tử
b. nón d. Hạt

0
phiếu
1đáp án
1

Cơ quan sinh sản của rêu và cây dương xỉ

So sánh cơ quan sinh sản của rêu và cây dương xỉ, cây nào có cáu tạo phức tạp hơn?