Ôn thi Online

Thành viên thanma999

Danh sách bài tập đã lưu của thanma999

0
phiếu
1đáp án
1

năng lượng của sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các sóng vô tuyến?
A. Năng lượng của sóng ngắn lớn hơn sóng trung. B. Sóng điện từ có tần số hàng nghìn Hz trở lên mới gọi là sóng vô tuyến.
C. Sóng cực ngắn là sóng không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ. D. A, B và C đều đúng.