Ôn thi Online

Thành viên tnam6868

Danh sách bài tập đã lưu của tnam6868

0
phiếu
1đáp án
1

tính điện dung

Chọn câu đúng. Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60ρF đến 300ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn:
A. 0.17.10^{-4}H\leq \lambda\leq 78.10^{-4}H

B. 3,36.10^{-4}H\leq \lambda\leq 84.10^{-4}H

C. 0,17.10^{-4}H\leq \lambda\leq 15.10^{-4}H

D. 0,169.10^{-4}H\leq \lambda\leq 84.10^{-4}H