Ôn thi Online

Thành viên trangnhungvp25092001

Danh sách bài tập đã lưu của trangnhungvp25092001

0
phiếu
1đáp án
1

bt di truyền nst-tb

Hai hợp tử của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 1/3 số đợt nguyên phân của hợp tử 2. Ở kỳ giữa của mỗi tế bào người ta đếm được 44 NST kép.

a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.

b. Số đợt nguyên phân của 2 hợp tử.

c. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử và thụ tinh xảy ra bình thường và không có trao đổi chéo NST thì loài trên có bao nhiêu loại giao tử và bao nhiêu loại hợp tử khác nhau về nguốn gốc NST.

0
phiếu
1đáp án
1

bt sinh học phần quy luật di truyền

1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ làm giống từ số quả đỏ ở F1 là: A. 1/64 B. 1/27 C. 1/32 D. 27/64

2: Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp. còn mẹ thì ngược lại. Có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xáy ra?

A. 64 B.16 C.256 D.32

0
phiếu
1đáp án
1

bt sinh học phần quy luật di truyền

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả đỏ có kiểu gen đồng hợp và 1 quả đỏ có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

A. 3/32 B. 2/9 C. 4/27 D. 1/32

0
phiếu
1đáp án
1

Viết phương trình của đường thẳng

Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị (P). Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0;1) và có hệ số góc k.
a. Viết phương trình của đường thẳng d
b. Tìm điều kiện của k để đt d cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.

0
phiếu
1đáp án
1

Giải phương trình

Cho phương trình
Resized Image
a. Giải phương trình đã cho khi m = – 2
b. Giả sử phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 . Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m.

0
phiếu
1đáp án
1

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Rút gọn biểu thức Q
b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
1đáp án
1

Chuyển động tròn đều

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Xác định chu kì,tần số và vận tốc góc của bánh xe.

0
phiếu
0đáp án
1

Hệ tọa độ

Tìm điểm P trên trục hoành sao cho tổng khoảng cách từ P đến A và B là nhỏ nhất:

a) A(1;1) , B(2;-4)

b) A(1;2) , B(3;4)

0
phiếu
0đáp án
1

BT VÔ CƠ

Lưu huỳnh đioxit là một trong những chất khí chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit. Mưa axit đã gây tổn thất nghiêm trọng cho những công trình được làm bằng thép,đá vôi. Hãy giải thích quá tringf tạo thành mưa axit và sự phá hủy các công trình bằng thép,đá vôi dohieenj tượng mưa axit,viết pthh của các phản ứng xảy ra?

0
phiếu
1đáp án
1

Các thí nghiệm của Men-đen

Các cá thể có kiểu gen(KG) sau khi giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử? Viết các loại giao tử của từng cá thể có các KG sau:AabbDd;AaBbDd;AaBb

0
phiếu
1đáp án
1

So sánh giao thông đường sắt và đường oto

Hãy so sánh những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ôtô.