Ôn thi Online

Thành viên trankieulinh

Danh sách bài tập đã lưu của trankieulinh

0
phiếu
1đáp án
1

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Cho bất phương trình: ( là tham số). Tìm để bất phương trình vô nghiệm
0
phiếu
1đáp án
1

Tìm m để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương

Tìm để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương:a) b)
0
phiếu
1đáp án
1

Tìm điều kiện để bất phương trình: có vô số nghiệm

Tìm điều kiện để bất phương trình:a) vô nghiệm b) có nghiệmc) có vô số nghiệm
0
phiếu
1đáp án
1
0
phiếu
1đáp án
1

Xác định m để các hàm số sau có tập xác định là R

Xác định để các hàm số sau có tập xác định là a) b)