Ôn thi Online

Thành viên truong111

Danh sách bài tập đã lưu của truong111

0
phiếu
0đáp án
1

Tìm a để hàm số đạt cực trị

Cho hàm số . Tìm a để hàm số đạt cực trị tại thảo mãn điều kiện: