Ôn thi Online

Thành viên truongtuanphong

Danh sách bài tập đã lưu của truongtuanphong

0
phiếu
1đáp án
1

Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ ‘‘Nhớ Rừng’’

Em hãy trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ‘‘ Nhớ Rừng’’ (Thế Lữ).
Nhận xét việc sử dụng từ ngữ , hình ảnh , giọng điệu các câu thơ trọng đoạn 2 và 3 bài thơ ‘‘Nhớ Rừng’’ - ( Thế Lữ )