Ôn thi Online

Thành viên vipdcmem

Danh sách bài tập đã lưu của vipdcmem

0
phiếu
1đáp án
1

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:
A.Thế năng của vật tăng gấp đôi. B.Động năng của vật tăng gấp đôi.
C.Gia tốc của vật tăng gấp đôi. D.Độ lớn động lượng của vật tăng gấp đôi.