Este A điều chế từ ancol metylic

Lượt xem : 115 | Cập nhật : 2013-03-14 10:33:54

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là:

A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : este | axit | CTPT |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay