bài tập sinh học 12

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2013-04-14 05:29:15

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?
A. Aabb 	imes aaBb. B. AaBb 	imes AaBb.
C. AaBb 	imesAabb. D. AaBb 	imes aaBb.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh học 12 | tính trạng | trội hoàn toàn | đột biến | kiểu hình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tích vectơ Phép tịnh tiến Thiết diện Các phép toán trên tập hợp nhóm máu tron Tọa độ của véc tơ đối cơ quan sinh dưỡng Hai đường thẳng vuông quang trung Cô sin Phương trình chứa tham số định luật ôm tia laze giác quan phân hóa gen cấu trúc Phương trình bậc nhất 1 ẩn Vị trí tương đối trong... trung hòa châu ph ưu thế lai thể tích của hình chóp Hàm số bậc ba điện từ trường Mệnh đề kéo theo Phương trình đường tròn Hình chiếu của điểm vận tốc góc cacbohyđrat điện tích Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng nội tiếp đường tròn chât điểm hình chữ nhật noãn song nhị bội hành tinh Vẽ đồ thị Châu Mĩ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay