biểu thức đại số

Lượt xem : 194 | Cập nhật : 2014-07-25 12:41:10

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c biết f(0), f(1), f(3) là số nguyên. CMR f(x) là số nguyên với mọi x

Đóng góp bởi : ngocgemini

Thành viên đã lưu bài này : ngocgemini |

Thể loại bài tập : toán lớp 7 |

Bài tập khác

Hoomôn do tuyến sinh dục nam tiết ra trong

Hooc môn kích thích hoạt động tuyến giáp trong

Đặc điểm của điểm vàng trong

Điều khiển hoạt động của các cơ vân trong

Các chức năng của da trong

Sự tạo ra nước tiểu trong

Chức năng của mỗi quả thận trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Khái niệm về phân loại thực vật trong

Phân loại các nghành thực vật trong

Đặc điểm của giới thực vật trong

Quá trình phát triển của giới thực vật trong

Nguồn gốc của cây trồng trong

Khác nhau của rêu và tảo trong

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín trong

Đặc điểm của cây hạt trần trong

Vai trò của lớp thú. trong

Đặc điểm chung của Lớp chim. trong

Động vật lớp thú trong

Động vật thuộc bộ gặm nhấm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay