Qúa trình phân giải cacbohidrat

Lượt xem : 225 | Cập nhật : 2014-12-03 04:16:47

Qúa trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ gọi là: A. Phân giải glucôzơ B. Lên men C. Hô hấp kỵ khí D. Hô hấp hiếu khí

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phân giải cacbohidrat | sinh học 10 | hợp chất hữu cơ | Phân giải glucôzơ | hô hấp kị khí |

Bài tập khác

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Giai cấp chủ nô và nô lệ trong

Nơi sinh sống của người nguyên thủy trong

Nơi có dấu tích của người tối cổ trong

Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay