Hệ gen của virut

Lượt xem : 111 | Cập nhật : 2014-12-03 04:20:05

Hệ gen của virut là:
A. ADN B. ARN C. ADN và ARN D. ADN hoặc ARN

Đóng góp bởi : matongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hệ gen của virut | sinh học 10 |

Bài tập khác

Tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp trong

Vi khuẩn cộng sinh trong

Tổng hợp tinh bột ở vi khuẩn và tảo trong

Qúa trình phân giải cacbohidrat trong

Thời kì giảm phân trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Hình thức nuôi cấy liên tục trong

Snh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ trong

Phân bào nguyên nhiễm trong

Tế bào của loài nguyên phân trong

Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu trong

Tế bào sinh tinh trong

Hình thức sinh sản hữu tính trong

Cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong

Khái niệm về trợ từ trong

Sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ trong

Cách tính thời gian của người xưa trong

Khái niệm lịch sử trong

giai cấp xã hội Trung Quốc trong

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay