Chứng minhTứ giác nội tiếp

Lượt xem : 108 | Cập nhật : 2014-12-24 04:02:45

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) và (O’) tại C và C’ . Đường thẳng AO’ cắt đường tròn (O) và (O’) tại D và D’ .
1. Chứng minh C, B, D’ thẳng hàng.
2. Chứng minh tứ giác ODC’O’ nội tiếp.
3. Đường thẳng CD và đường thẳng C’D’ cắt nhau tại M. Chứng minh tứ giác MCBC’nội tiếp .

Đóng góp bởi : xuando

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tứ giác nội tiếp | toán học 9 |

Bài tập khác

công dụng của nguồn điện trong

Quy ước chiều dòng điện trong

Khái niệm về nguồn âm trong

Hiện tượng nguyệt thực trong

Đặc điểm của nguồn sáng trong

Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN trong

Nguồn nguyên liệu trong chọn gíông trong

Chức năng của prôtêin trong

Quá trình nhân đôi ADN trong

Gà lưỡng bội trong

Đột biến nhiễm sắc thể trong

Chức năng của rARN trong

Hệ và hệ hô hấp của thỏ. trong

Trình bày hệ tuần hoàn của thỏ. trong

Các chi của người tiến hoá hơn thú trong

Động vật có xương sống trong

Đặc điểm các pha sinh trưởng của vi sinh vật trong

Tập tính ở ốc sên và mực trong

Biện pháp phòng chống giun sán trong

San hô có lợi hay có hại trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay