Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 222 | Cập nhật : 2015-03-30 02:47:10

Cho biểu thức: P = P=left ( frac{x^{4}+x^{2}+4x+1}{x^{2}-1}-frac{x-1}{x+1}+frac{x+1}{x-1} 
ight ).frac{x(x+1)-(1+x)}{x^{3}-1}
a. Tìm x để P xác định.
b. Rút gọn P.
c. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên?

Đóng góp bởi : sonbong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 8 | giá trị nguyên |

Bài tập khác

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Tính độ dài đoạn thẳng trong

Tìm số nguyên trong

Tìm Ước chung lớn nhất trong

Tìm tập hợp con trong

Bội chung nhỏ nhất của (12, 16, 48) trong

Chứng minh phương trình có 1 nghiệm trong

Chứng minh phương trình có ba nghiệm trong

Tính các giới hạn trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập tìm x trong

Số phần tử trong tập hợp trong

Bài tập về tập hợp trong

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong

Nêu vai trò của vi khuẩn trong

Đặc điểm cấu tạo của rêu trong

Điều kiện cho hạt nảy mầm trong

Sinh sản có hiện tượng thụ tinh trong

Những loại thước đo độ dài trong

Đổi các đơn vị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay