Viết cấu hình electron nguyên tử

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2015-04-26 04:42:38

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | cấu hình electron | nguyên tử | khí hiếm | kim loại | phi kim |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính hiệu suất của phản ứng cracking trong

Bài tập về anken trong

Viết các đồng phân theo danh pháp trong

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11 trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Phương trình ion trong

Viết phương trình phân tử trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức phân tử trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Phân biệt 4 chất lỏng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay