Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Lượt xem : 216 | Cập nhật : 2015-06-20 08:48:32

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật?

Đóng góp bởi : khoailangtim

Thành viên đã lưu bài này : khoailangtim |

Thể loại bài tập : sinh sản vô tính | sinh sản hữu tính | sinh học lớp 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trục lớn số trung bình nồng độ mol nhiệt độ thường phân li nước kì đầu Công thức cộng đối với Hai đường thẳng vuông... phép đối quốc tế thứ nhất Hình giải tích trong không gian Cực đại Phân bố xác suất của hỗn hợp Giải và biện luận bất talet tap nghiem mắt cận tia sáng trắng axetilen tổng trở Hệ thức sóng cực ngắn sinh 12 vùng chuyên canh môi trường sống phần trăm thước thể tích tứ diện tốc độ góc Phép đồng dạng who GTLN Phương trình bậc 2 sinh vật đột biến giao tử Đường tròn ngoại tiếp Giới hạn hữu hạn tia rơnghen sinh thái

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cấu tạo của hoa trong

Khái niệm về sinh sản vô tính trong

Sự sinh trưởng của tế bào trong

Sự trao đổi chéo trong giảm phân trong

Tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm trong

Đặc điểm của chu kì tế bào trong

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội trong

Các giai đoạn của chu kì tế bào trong

Quá trình hô hấp trong tế bào trong

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng trong

Hình thức vận chuyển chủ động trong

Đặc điểm của vận chuyển thụ động trong

Cấu trúc màng sinh chất trong

Đặc điểm của tế bào nhân sơ trong

Lyzoxom phát triển ở người trong

Bào quan nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng trong

Đơn vị cơ bản của sự sống trong

Khái niệm đường glucozo trong

Đơn phân cấu tạo nên protein trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay