Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Lượt xem : 308 | Cập nhật : 2015-06-20 08:48:32

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật?

Đóng góp bởi : khoailangtim

Thành viên đã lưu bài này : khoailangtim |

Thể loại bài tập : sinh sản vô tính | sinh sản hữu tính | sinh học lớp 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cấu tạo của hoa trong

Khái niệm về sinh sản vô tính trong

Sự sinh trưởng của tế bào trong

Sự trao đổi chéo trong giảm phân trong

Tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm trong

Đặc điểm của chu kì tế bào trong

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội trong

Các giai đoạn của chu kì tế bào trong

Quá trình hô hấp trong tế bào trong

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng trong

Hình thức vận chuyển chủ động trong

Đặc điểm của vận chuyển thụ động trong

Cấu trúc màng sinh chất trong

Đặc điểm của tế bào nhân sơ trong

Lyzoxom phát triển ở người trong

Bào quan nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng trong

Đơn vị cơ bản của sự sống trong

Khái niệm đường glucozo trong

Đơn phân cấu tạo nên protein trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay