Tính giá trị tổng các đơn thức

Lượt xem : 237 | Cập nhật : 2015-07-05 08:58:14

Cho các đơn thức :

Resized Image
a) Tính tổng các đơn thức trên ?
b) Tính giá trị của tổng các đơn thức trên tại x = - 1; y = 2.

Đóng góp bởi : coga

Thành viên đã lưu bài này : coga |

Thể loại bài tập : đơn thức | giá trị đơn thức | đại số 7 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Yếu tố gây cười trong "Ông guốc đanh mặc lễ phục" trong

Vai trò của biểu cảm trong câu trong

Ý nghĩa bài "đi bộ ngao du" trong

Định nghĩa về hội thoại trong

Giải thích nhan đề “ Thuế máu” trong

Phân tích bài thơ Ông Đồ trong

Giá trị tình cảm của bài thơ Dục Thúy Sơn trong

Khái niệm quang hợp trong

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

Vai trò của rễ đối với cây trong

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. trong

Bài tập về thấu kính trong

Tính công suất hao phí trong

Tác dụng của kính lúp trong

Cấu tạo của máy ảnh trong

Đặc điểm về vị trí địa lý, lãnh thổ của Châu á trong

Giá trị của sông ngòi nước ta trong

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay