Cấu túc không gian của prôtêin

Lượt xem : 283 | Cập nhật : 2015-08-25 08:24:15

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

Đóng góp bởi : ngayvui

Thành viên đã lưu bài này : ngayvui |

Thể loại bài tập : sinh học lớp 10 | cấu trúc hóa học | cấu trúc không gian | protein |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lực đàn hồi Phương trình chính tắc của elip mô xương Khoảng cách từ 1 điểm máy quang phổ Khoảng cách giữa 2 đường đất mùn sinh vật nhân sơ số hạng Vec tơ tổ chức sống Phương trình lôgarit Hình lăng trụ pin quang điện Giá trị của biểu thức cách li tập tính Quan hệ trắc nghiệm hóa học cầu não Hyperbol đồng vị Bất phương trình chứa Ứng dụng vi phân vào số trung hướng của lực brom kinh tế Tia laser áp suất khí quá trình phiên mã cây không có hoa Góc giữa 2 đường thẳng... thân mềm độ rượu cacbohyđrat li độ pha dao động tụ điện Phương pháp toạ độ trong bậc nhất một ẩn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chất được vận chuyển qua màng trong

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ trong

Tính đa dạng của Prôtêin trong

Cấu trúc đa phân trong

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất trong

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn trong

Các cấu trúc của tế bào trong

Các cấp tổ chức sống trong

Sinh sản của động vật bậc cao trong

Nhịp tim với khối lượng cơ thể trong

Tính chất chung của các tế bào trong

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng trong

Vai trò của đường phân trong

Khái niệm hô hấp tế bào trong

Tính chất hoạt động của Enzim trong

Đặc tính của enzim trong

Khái niệm về Trung tâm hoạt động trong

Vai trò của enzim trong

Chức năng của quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay