Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch

Lượt xem : 44 | Cập nhật : 2015-10-12 04:40:02

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
a. Biết U13 = 9V ; U12 = 6V Tính : U23
b. Biết I1 = 0,5 A . Tính I2
( I1 là cường độ dòng điện của bóng đèn 1
I2 là cường độ dòng điện của bóng đèn 2
Resized Image

Đóng góp bởi : hoalando

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 7 | . cường độ dòng điện |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình phân tử và ion trong

Tính nồng độ mol của HNO3 trong

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính khối lượng chất kết tủa trong

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu trong

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn trong

Thực hiện chuỗi phản ứng trong

Xác định công thức của oxit sắt. trong

Tính khối lượng hỗn hợp trong

Tính tổng các muối khan thu được trong

Viết phương trình phân tử trong

Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân trong

Viết phương trình hoá học trong

Tính thành phần phần trăm khối lượng trong

Xác định công thức cấu tạo trong

Gọi tên các hợp chất hữu cơ trong

Viết công thức cấu tạo thu gọn trong

Viết công thức phân tử của axit trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay