Biểu diễn các lực tác dụng

Lượt xem : 165 | Cập nhật : 2015-10-28 08:59:02

Câu 1.Một vật có trọng l¬ợng 10N đ¬ợc treo đứng yên
trên một sợi dây ( Hình vẽ). Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên vật.

Resized Image
Câu2). Giải thích vì sao khi xe đang đi nhanh mà đột ngột
dừng lại thì ng¬ời ngồi trên xe bị lao về phía tr¬ớc

Đóng góp bởi : chichbong2

Thành viên đã lưu bài này : chichbong2 |

Thể loại bài tập : vật lý 8 | lực tác dụng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính vận tốc trung bình trong

Tìm công thức phân tử- hóa học 9 trong

Tìm công thức phân tử trong

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong

Xác định công thức phận tử 2 hiđrocacbon. trong

Phương trình điều chế Javen trong

Viết phương trình hoá học trong

Hoá 11 trong

Chứng minh biểu thức là một số tự nhiên trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Tìm các hệ số của hệ phương trình trong

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Hai hệ phương trình tương đương nhau trong

Tìm cặp nghiệm của phương trình trong

Tia phân giác của góc trong

Chứng minh biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Giải hệ phương trình bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay