Tìm các giá trị nguyên

Lượt xem : 78 | Cập nhật : 2015-11-07 04:30:47

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

Đóng góp bởi : longphungj

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 9 | giá trị nguyên | hai nghiệm phân biệt | rút gọn biểu thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình-toán 9 trong

Rút gọn biểu thức trong

Bài tập về hàm số đồng biến trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Tìm hai nghiệm dương trong

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức sau trong

Xác định tọa độ điểm trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình trong

Tìm các nghiệm nguyên dương của pt trong

KT 1 tiết môn TLV lớp 7 trong

Yếu tố quyết định năng suất cây trồng trong

Dạng phân giải không sinh khí CO2 trong

Ống tiêu hóa của thú ăn thịt trong

Hiện tượng mọc vống của thực vật trong

Chu trình hoạt động của tim trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay