tim min của biểu thức

Lượt xem : 109 | Cập nhật : 2015-11-11 12:39:56

P=a/b^2+b/c^2+a/c^2+9/(2(a+b+c)) với a;b;c>0 và abc=1

Đóng góp bởi : mua0201

Thành viên đã lưu bài này : mua0201 |

Thể loại bài tập : bài toan min max |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm mức cường độ âm tại một điểm trong

Tìm chu kì của con lắc trong

Xác định độ tự cảm trong

Tính vận tốc truyền sóng trong

Tính biên độ của dao động trong

Tính lực khi vật chuyển động đều trong

Tính thời gian chuyển động của vật trong

Tính gia tốc của vật trong

Tính vận tốc của vật trong

Tính độ lớn của lực trong

Bài tập về vị trí cân bằng trong

Bài tập vật lý 11 trong

Quá trình đẳng áp trong

Tính cơ năng ban đầu của vật trong

Bài tập về các quy luật di truyền trong

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp trong

Phân biệt các chất lỏng trong

Lập công thức hóa học trong

Tính tỉ khối của hợp chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay